Medlemsvillkor

Medlemsvillkor träningsmedlemmar på Varbergs Kusthotell

1. Allmänt
Följande villkor gäller för medlemskap på Varbergs Kusthotell. Medlemmen är berättigad att träna i enlighet med dessa villkor. Villkoren gäller tills vidare. Varbergs Kusthotell äger rätt att vidta ändringar i villkoren och eventuella ändringar skall meddelas medlemmen enligt punkt 11 senast 30 dagar innan de träder i kraft.

2. Medlemskap
Giltigt medlemskap erhålles genom erläggande av vid var tid gällande pris. Premium Medlemskap är bundet i 6 alternativt 12 månader och förnyas därefter med 6 alt.12 nya månaders bindningstid. Uppsägning av medlemskapet ska meddelas senast 15 dagar innan medlemskapet löper ut. I annat fall påbörjas en ny medlemsperiod enligt pågående alternativ av medlemskap. Medlemskapet är bundet i 6 alt. 12 betalande månader, ej eventuella frimånader inkluderat. Minimiålder för tecknande av medlemsavtal är 16 år. För medlem som ej fyllt 18 år krävs vårdnadshavares medgivande. Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas.

3. Betalningsvillkor
Medlemskapet betalas i förskott - kortbetalning, via faktura eller månadsvis via månadsfaktura. Skulle fakturaadressaten, om annat än medlemmen, ej fullgöra sina åtaganden, övergår betalningsansvaret på medlemmen. Medlemskapet är prisskyddat under bindningsperioden. Därefter kan prishöjning ske till då gällande pris. Prishöjningar av medlemskap med fast pris kan ske om det beror på förändring av mervärdesskatten, alternativt andra avgifter beslutade av myndighet som ligger utanför Varbergs Kusthotells kontroll. Om betalning ej görs inom tiden fram till förfallodatum debiteras en påminnelseavgift. Därefter överlämnas ärendet till inkasso.

4. Utebliven betalning
Om betalning inte erläggs i enlighet med avtalande betalningsvillkor har Varbergs Kusthotell rätt att avstänga medlem genom att spärra medlemskortet tills dess att betalning sker. Medlem är skyldig att betala medlemsavgifter under den tid medlemskortet är spärrat. Varbergs Kusthotell förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning skriftligen säga upp medlemskontraktet och upphörande enligt punkt 13.

5. Trivsel- och ordningsregler
Det åligger medlem att följa gällande ordningsregler och anvisningar avseende spa, träning och träningsutrustning som skriftligen eller muntligen meddelas av Varbergs Kusthotells personal. Medlem förutsätts att alltid visa hänsyn och respekt och uppträda på sätt som inte stör andra medlemmar, gäster eller personal. Det är inte tillåtet att inom anläggningen inneha eller nyttja otillåtna preparat inklusive dopingklassade eller prestationshöjande medel. Medlem skall  registrera närvaro med medlemskort vid varje besök i gymmet/spa eller träningspass.. Om medlemskort förlorats eller skadats skall detta omedelbart meddelas personalen i receptionen. Nytt medlemskort utfärdas mot en administrativ avgift om 100 kr. Medlemskapet är personligt och kan ej användas av annan person. Vid misstanke om brott mot innehållet i denna punkt, har Varbergs Kusthotells personal rätt att avvisa medlem från anläggningen samt utan ersättning avstänga denne från träning och spa. Medlem ansvarar för att medföljande gäst följer gällande regler och anvisningar.

6. Ändringar i öppettider och utbud
Varbergs Kusthotell förbehåller sig rätten att företa ändringar i öppettider och gruppträningsschema samt i lokaler och utrustning, viket kan medföra begränsningar i utbudet. Vid större högtider och sommar kan utbudet och öppettiderna komma att begränsas. Varbergs Kusthotell har rätt att stänga anläggningen under en period vid jul för grundläggande renovering och underhåll. Varbergs Kusthotell kan komma att företa förändringar eller utbyte av träningsutrustning i lokalen när så erfordras för att upprätthålla en god och säker träningsmiljö och träningsstandard. Om förändringen är av väsentlig betydelse för medlemmen har denne rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

7. Uppgradering och nedgradering
Medlem väljer medlemskap, vilket avgör vilken tid på dygnet medlemskapet är giltigt samt vilka tillval som eventuellt ingår. Medlem har rätt att under medlemsperioden uppgradera till ett mer omfattande medlemskap. Motsvarande nedgradering är möjlig efter de första 12 månaderna som medlem dock ej under pågående medlemsperiod.

8. Frysning
För Premium medlemskap kan frysning ske vid skada eller sjukdom, mot läkarintyg eller tillfälligt arbete/studier på annan ort mot uppvisande av studie/arbetsgivarintyg. Vid graviditet kan medlemskapet frysas 4 månader utan läkarintyg. Frysning mot läkarintyg gör endast i minst 1 månad och max 3 månader. En kostnadsfri frysning för Premium medlemskap med bindningstid 12 månader, beviljas för uppehåll i form av t ex resa/ semester minst 1 månad och max 3 månader. Ett ytterligare frysningstillfälle kan göras mot en administrativ avgift på 600 kr (max 3 månader). Frysning kan endast göras i förväg. Retroaktiv frysning tillåts endast mot uppvisande av läkarintyg. Frysningen förlänger giltighetstiden på ditt träningskort. Har du månadsbetalning så pausas kommande faktureringar motsvarande den period medlemskapet är fruset. Är betalningar för perioden redan genomförd återbetalas den inte. Den betalade perioden flyttas istället framåt i tiden. Fryst tid som på något sätt inte utnyttjas ersätts eller återbetalas ej. Eventuella månadsavgifter som erlagts då medlemskapet varit fryst med intyg, återbetalas inte utan får utnyttjas i form av tid i direkt anslutning till uppsägningstiden/avtalstiden. Premiummedlemskap med bindningstid 6 månader går ej att frysa.

9. Ansvar och försäkring
All träning sker på egen risk.Varbergs Kusthotell ansvarar inte för personskador som åsamkats medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan medlems eller besökares agerande eller brist härpå. Varje medlem och dennes eventuelle gäst ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i de aktiviteter som de väljer på anläggningen. Varbergs Kusthotell har rätt att avbryta medlemskapet om träningen innebär en försämring av medlemmens hälsotillstånd. Varbergs Kusthotell ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning, eller för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter.

10. Meddelande och information
Meddelande om prisändringar och ändringar i allmänna medlemsvillkor skyltas på Varbergs kusthotells hemsida samt i Medlemsnytt. Det åligger medlemmen att till Varbergs Kusthotell omgående anmäla förändringar av t.ex. namn, adress, e-postadres samt, telefonnummer. Medlem som lämnat kontaktuppgifter godkänner att Varbergs Kusthotell skickar information och erbjudanden via Varbergs Kusthotell informationskanaler.

11. Behandling av personuppgifter
Varbergs Kusthotell behandlar sådana personuppgifter om medlem som är nödvändiga för att fullgöra åtagande gällande tecknat avtal. Uppgifterna kan komma att samköras med andra register för att upprätthålla en god kund- och registervård. Medlem ger samtycke att personuppgifter kan komma att användas för att informera om Varbergs Kusthotell tjänster och erbjudanden från tredje part samt för att ge god service i övrigt. Om medlem önskar information om vilka uppgifter  Varbergs Kusthotell registrerar, kan detta erhållas genom att en skriftlig begäran skickas till Varbergs Kusthotell. Medlem kan också begära rättelse av felaktig uppgift.

12. Force Majeure
Varbergs Kusthotell ansvarar inte för avbrott i tränings- eller spamöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Varbergs Kusthotell kontroll, såsom vattenskada, brandskada, eller annan skada på anläggningen, strejk, lockout, naturkatastrofer, pandemier eller myndighetsbeslut.

13. Förtida upphörande från Varbergs Kusthotell sida
Vid detta avtals förtida upphörande, av annan orsak än medlems väsentliga kontraktsbrott, återbetalas delen av den förskottsbetalda betalningen som ej är förbrukad.